SBVR 1.5 RTF Avatar
  1. OMG Issue

SBVR15 — SBVR typo - duplicated entry in Index (p. 225)