BPMN 2.1 RTF Avatar
  1. OMG Issue

BPMN21 — XML Schema not valid