UML 2.6 RTF Avatar
  1. OMG Issue

UMLR — UML 2.5 Beta 2 XMI invalid